+45 50 37 37 40 info@trappeeksperten.dk

SALGSBETINGELSER FOR TRAPPEEKSPERTEN APS

 

Trappeeksperten ApS
Sydvestvej 129 C
2600 Glostrup

Tlf. (+45) 50 37 37 40
Email. info@trappeeksperten.dk
CVR: 38385488
Hjemmeside: https://trappeeksperten.dk 

SALGSBETINGELSER

1.  Leverance

  • Alle salgsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer leveret af Trappeeksperten Aps.

2.  tilbud

  • Tilbuddet indeholder Trappeeksperten ApS´ standardudførsel af opbyggelse og montering af trapper, med mindre andet fremgår i tilbuddet. Hvis kunden ønsker en anden udførsel af trappen end standardudførelse, skal dette aftales før produktionen af trappen påbegyndes.
  • Tilbuddet er gældende 60 dage fra den dag det modtages.

3.  Mål og opmåling

  • De forskellige mål på trappen vil altid stå på ordrebekræftelsen. Har kunden selv målt op, er det kundens ansvar at tjekke, om målene er korrekte.
  • Har Trappeeksperten ApS foretaget opmålingen af trappen, står Trappeeksperten ApS inde for målene. Opstår der fejlopmåling af trappen, ændrer Trappeeksperten Aps trappemålene uden meromkostning. Ved fejlopmåling gives der ikke rabat på trappen, så længe trappen udføres som den er bestilt.
  • Hvis der under opmåling mangler færdiggørelse af gulv, væg og loft, skal Trappeeksperten ApS have de præcise mål på gulvtykkelsen, vægge og loft. Disse mål vil stå på ordrebekræftelsen. Hvis kunden efterfølgende ændrer på målene, uden at informere Trappeeksperten ApS skriftligt om dette, er det kundens ansvar, og den merudgift Trappeeksperten ApS har i forbindelse med at lave trappen om, skal kunden betale for.

4.  Ordre og bestilling

  • Trappens mål vil stå på ordrebekræftelsen.
  • Enhver ordrebekræftelse skal underskrives og sendes til Trappeeksperten ApS.
  • Rettefristen efter bestilling af en trappe er 3 dage. Ved hasteordre 1 dag.

5.  Afbestilling

  • Ved afbestilling af en ordre, forbeholder Trappeeksperten ApS sig ret til at få de eventuelle udgifter dækket i forhold til indkøbte materialer og arbejdsløn.

6.  Levering uden montering.

  • Ved levering af trappen, sker det til den adresse, der står på ordrebekræftelsen, men mindre andet skriftligt er blevet aftalt.
  • Ved levering, leveres trappen usamlet i løse dele, og der skal forventes en lettere tilpasning af enkelte dele.
  • Ved leveringen medfølger skruer og træpropper.
  • Ved levering af din trappe skal der være en person til stede, som kan/skal kvittere for modtagelsen af trappen, samt tjekke trappen for mulige fragtskader

7.  Montering af trappen

  • Indbefatter ordren montering af trappen, er det kundens ansvar at sørge for, at Trappeeksperten ApS kan montere trappen på det aftalte tidspunkt.
  • Har kunden glemt aftalen, vil der blive faktureret for en ekstra montagedag, samt fragt- og kørselsudgifter.
  • Er trappehullet ikke færdigt, er det kundens ansvar, med mindre Trappeeksperten ApS, står for fremstilling af trappehullet.
  • Kan Trappeeksperten ApS ikke montere eller færdigmontere trappen, pga. fejl i trappehullet, eller er trappehullet ikke færdigt, vil der blive faktureret for en ekstra montagedag, samt fragt- og kørselsudgifter.
  • Eventuel timeforbrug på færdiggørelse af trappehul vil blive faktureret med 425 kr. + moms pr. time.
  • Vedrørende enhver montering af trappen forudsætter det, at der er ordentlig fastgørelsesmuligheder af trappen. Er dette ikke tilfældet, er det kundens ansvar. Ved montering af trapper på lette/skrøbelige vægge, vil der blive monteret en stolpe på 45×45 mm ved trappens bagerste hjørne.
  • Der tages forbehold for skævt udført trappehul, samt forkert inddækket trappehul. Ved runde trappehuller skal hullet være helt rundt, ellers kan spindel- og vindeltrapper ikke monteres korrekt. Endvidere tages der forbehold for skæve vægge, og hvis væggene ikke er bærende. Det er kundens ansvar at sikre sig, at væggene er stærke og tykke nok til montering af den trappetype, som er bestilt. Endelig tages forbehold for vægge, der smuldrer og krakelerer, når der bores i væggen.
  • Skal trappens udtrin føres helt ind til gulvbelægningen, skal gulvbelægningen føres helt ud til trappehullet og skæres helt lige. Alternativt bruges en dækskinne. Skal Trappeeksperten ApS skære gulvbelægningen til, så det passer trappen, tages der forbehold for dette.
  • Lukket trappe (med stødtrin) der er mere en 95 cm i bredden, bør laves med tykkere trin, eller forstærkningslister på undersiden af trappen, for at modarbejde de svingninger, der vil opstå mellem trin og stødtrin. Hvis ikke bortfalder garantien for eventuelle knirkelyde.
  • Laves trappen uden vanger, må man forvente mere svingninger, når man går på den, end trapper med vanger.
  • Ved monteringen af trappen anbefaler Trappeeksperten Aps altid, at der ventes med den sidste gang maling på væggene, til trappen er blevet monteret.
  • Der tages forbehold for eventuelle småskrammer, der kan opstå ved monteringen af trappen.
  • Trappeeksperten ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, der sker på skjulte vand-, varme- og elinstallationer, der ligger inden i væggen, i gulvet eller mellem dækket på loft og gulv, med mindre kunden skriftligt har informeret Trappeeksperten ApS, hvor disse installationer præcist ligger, før monteringen er påbegyndt.
  • Monteringen af en trappe vil medføre støv.
  • Eventuelle små malerreparationer på trappen vil blive foretaget med en fin pensel eller malerrulle, og vil fremstå en lille smule anderledes end det, der er sprøjtemalet.
  • Ved udskiftning af en gammel trappe, tages den gamle trappe kun med, hvis det fremgår i ordrebekræftelsen.
  • Nedtagelsen af den gamle trappe udføres normalt ikke på en måde, så den kan genbruges, med mindre det fremgår i ordrebekræftelsen.
  • Udførsel af trappehul sker kun, hvis det er anført i ordrebekræftelsen.
  • Ingeniørberegninger er ikke en del af Trappeeksperten ApS tilbud, med mindre det står i ordrebekræftelsen.
  • Ved montering af trappen skal montørerne have sikkerhedssko på, jf. Arbejdstilsynets regler om værnefodtøj. Kunden kan med fordel afdække gulvet, så der forekommer mindre snavs.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager skal kunden holde en afstand på mindst 4 meter til monteringen af trappen.
  • Trappeeksperten ApS yder ikke kompensation for de timer kunden er til stede under monteringen af trappen, da det alene er kundens valg. Dette gælder også ved eventuelle reklamationer eller yderligere montagedage.

 

8.  Fugt

  • En trappe hvor træet udvider sig eller trækker sig sammen pga. fugt er ikke omfattet af Trappeekspertens ApS garanti.
  • Det er kundes ansvar at sørge for, at vægge omkring trappen er tørre, ikke fyldt med fugt, samt det sted hvor trappen skal stå ikke udsættes for en for tør eller høj luftfugtighed.
  • Fugtbehandling af en trappe, er ikke lig med garanti mod fugtproblemer.

9.  Overfladebehandling

  • Der gives ikke garanti på malede trin.
  • Trin lavet efter prøver vil typisk have en lighed på 80-85 %.
  • Der tages forbehold for den forskel, der kan være mellem samme træsorter. Samme træsort har forskel i struktur og farve, og der opstår naturligt farvespil i træets sammensætning. Desuden kan nogle træsorter have mere farvespil end andre.
  • Alt træ på trappen er stavlimet, og da træ naturligt har forskellig struktur, farve og mønster, bærer olieret og lakeret trin og håndlister præg af dette.

10.  Glas

  • Enkeltlagsglas er som standard hærdet glas, og monteres mellem stolper. Glaspaneler laves med to lag glas, som er hærdet og lamineret. Lamineringen mellem de to glas er til dels synlig.

11.  Ansvar

  • Kommunernes krav til opbyggelse og udformning af trapper er forskellige. Derfor er det altid kundens ansvar at undersøge disse krav og oplyse dem til Trappeeksperten ApS, så den nye trappe vil passe til kommunens krav.
  • Ansvaret for produktet overgår til kunden, når Trappeeksperten ApS er færdig med monteringen af trappen.
  • Hvis trappen leveres uden montering overgår ansvaret til kunden ved leveringstidspunktet.
  • Kunden er ansvarlig for at tegne og betale en forsikring på trappen vedr. tyveri, brandstorm og vandskade fra første levering, og indtil trappen er monteret og fuldt ud betalt.

11. Undersøgelsespligt/Reklamation.

  • Ved levering af en trappe, skal kunden tjekke trappen for mulige fragtskader.
  • Ved montering af en trappe skal kunden efterse trappen. Eventuelle fejl og mangler skal meddeles til Trappeeksperten ApS inden 3 dage efter at de er opdaget eller burde være opdaget, ellers mister kunden retten til at klage over fejl og mangler.
  • Ved fejl og mangler, som kunden umiddelbart ikke kan konstatere, gælder købeloven § 83.

12.  Forsinkelser

  • Trappeeksperten ApS er i henhold til dansk rets almindelige regler, ansvarlig for tab, som skyldes forsinkelser af en levering.
  • Køber kan ikke nægte modtagelse af en vare, med mindre at forsinkelsen kan betegnes urimelig lang, hvilket er mindst 1 måned.
  • Trappeeksperten ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser, fejl og mangler, hvis disse skyldes force majeure. Force majeure indbefatter ting, som Trappeeksperten ApS ved ordrens igangsættelse eller et senere tidspunkt ikke kan være herre over, eller på andre måde ikke kunne forudse.
  • Til force majeure indbefatter følgende: Ulykker, brand, krig, epidemier og terror. Ting der omhandler national sikkerhed. Uforudsete nationale restriktioner, så som beslaglæggelse og valutarestriktioner. Uro i samfundet, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler. Uforudset økonomisk udvikling. Vareknaphed samt mangler og forsinkelser fra underleverandører. Uvejr, jordskælv, naturkatastrofer, oversvømmelser. Arbejdskonfliker og strejke. Lockout og uro på arbejdsmarked.

13.  Ejendomsforbehold

  • Med mindre andet skriftligt er aftalt med kunden, forbeholder Trappeeksperten ApS sig ejendomsretten til trappen, indtil den er fuldt ud betalt. Dette gælder også selv om trappen er monteret.

14.  Betaling

  • Ved en ordrebekræftelse indbetales 40 % af trappens fulde beløb til Trappeeksperten ApS, med mindre andet skriftligt er aftalt. Vær opmærksom på at Trappeeksperten ApS ikkemodtager kontanter.
  • Som betalingssikkerhed godkender Trappeeksperten ApS også en bankgaranti og deponeringskonto på ordrens fulde beløb.
  • Det resterende beløb, vil efter levering eller montering blive fremsendt på fakturer, med betaling senest 8 dage efter levering/montering. Ved for sen betaling påberegnes rykkergebyr, samt rente på 4,5 %.
  • Hvis montering eller levering af trappen udskydes af køber i mere end 3 uger, forbeholder Trappeeksperten ApS sig retten til at fakturere trappens fulde beløb til kunden. Hvis levering forsinkes mere end 1 måned pga. køber opkræves 800 kr + moms pr måned for opbevaring af trappen indtil levering.
  • Ved betaling efter forfaldsdagen er Trappeeksperten ApS berettiget til at påregne renter og rykkergebyrer i henhold til dansk rente- og inkassolovgivning.
  • I forbindelse med reklamationer, fejl og mangler, kan kunden tilbageholde et beløb, der svarer til det, der mangler at blive lavet. Kunden kan fx ikke tilbageholde hele restbetalingen af trappen pga. en mindre reklamation eller fejl på trappen. Dette gælder kun, hvis fejlen og manglerne skyldes Trappeeksperten ApS.

15.  Produktansvar

  • For produktansvar, er den aftalte ordre omfattet Produktansvarslovens regler om produktansvar.

16.  Tvist og Lovvalg

  • Opstår der uenighed om købsaftalen mellem Trappeeksperten ApS og køber, og der ikke klart er en afvigelse fra de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er begge parter enige om, at det er de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der er gældende.
  • Enhver uenighed mellem Trappeeksperten ApS og køber skal afgøres i henhold til dansk ret.

 

 

KONTAKTINFO

Vores showroom har åbent efter aftale. Du er meget velkommen til at kontakte os og booke en tid til et besøg.
 

Trappeeksperten
Sydvestvej 129 C,
2600 Glostrup

+45 50 37 37 40
info@trappeeksperten.dk

  Vi tager kontakt hurtigst muligt. Venligst, udfyld rubrikkerne: